Mètodes de subjecció

  • ESPUMA

Amb motiu de l’aplicació del nou codi tècnic de l’edificació volem sumar-nos al mateix recordant tècniques i mètodes de col·locació de teules que a través de la nostra dilatada experiència hem adquirit al llarg dels anys i que assegurem són òptims per executar amb total garantia i funcionalitat la col·locació d’una teulada de teula ceràmica, tant d’obra nova com de rehabilitació i sobretot ajustant-se a les premisses exigides pel CTE i definides per la NB UNE-136020.

Teules morterades:

És el mètode més tradicional de col·locació de teules i com el seu nom indica es basa en el mètode de subjecció amb morter. Encara que és més tradicional incrementa el pes propi de la coberta fins a 95 kg / m2 i no és recomanable per a rehabilitacions o formació de cobertes lleugeres. És el perfecte inductor de possible humitats i no garanteix la total i duradora fixació de les teules (erosió, acció del vent, instal·lació d’antenes, manteniment, etc.). S’ha de fer amb morter de calç, M-20 o similar (un morter amb major força en el seu enduriment podria trencar les teules o bé fixar sense possibilitat de moviment en el seu dilatació/contracció i també es trencarien ). Per tant, la col·locació de teules amb morter és la que menys recomanem, tant en teula de solapament (àrab) com amb teules d’encaix (mixta, plana).

Teules fixades amb adhesiu especial per teules:

El mètode de col·locació de teules més innovador i segur que simula la tradicional teula amorterada o amb morter però amb la total fixació en qualsevol tipus de suport regularitzat i permetent la dilatació/contracció gràcies a la seva composició (escuma poliuretà monocomponent o massilla neutra. Està certificat per diversos laboratoris (CIDEMCO , LGAI ), avalant la seva idoneïtat respecte al morter, també aconseguim alleugerir el pes propi de la coberta i altres avantatges que té la col·locació de teules clavades sobre llistons. Cal destacar la rapidesa i neteja així com l’estalvi econòmic que s’aconsegueix amb aquesta modalitat d’instal·lació.

Certificat del Producte

Teules clavades sobre llistons:

És el mètode òptim en la col·locació de teules ceràmiques , utilitzat obligatòriament a partir de pendents molt pronunciades, vam aconseguir la total fixació de les teules amb la suficient mobilitat que aquestes precisen, per dilatar/contraure, a més aconseguim integrar la totalitat dels requisits del nou CTE pel que fa a ventilació, estanqueïtat, integracion de làmines , barreres de vapor , aïllaments tèrmic i acústic , impermeabilitzants, etc., i tot amb una simplicitat tècnica i neta que s’ajusta també a les exigències bàsiques de salubritat (HS) i protecció enfront de la humitat.

Informe Ensayo CIDENCO Espuma SOUDAL